top of page

Xhosa Words 11.0


So then, part ll of the ongoing Xhosa words for everyday life, this time we tackle legal terminologies. This is dry stuff, but could be helpful for some.


Xhosa Legal Terminology

English isiXhosa (Xhosa)

Courtroom Nkundla or Ivale

Legal Ngokomthetho

Law Umthetho

By-law Umthetho kamasipala

Bill Umthetho oYilwayo

Clause Umhlathi

Committee Ikomiti

Constitution Umgaqo-siseko

Confidentiality Ihlebo / Imfihlakalo

Conflict of interest Ingozi yedolo

Declaration Ubhengezo/Isibhambathiso/ Isivumelwano


Disclosure Ukubhengeza

Fraud Ubuqhophololo

Usury Inzala engqithisileyo

Investigation Uphando

Plaintiff Ummangali

Resolved case Umba osonjululweyo

Unresolved case Umba ongasonjululwanga

Proxy Ummeli

Judiciary ICandelo leeNkundla

Mover Umphakamisi

Point of order Isiphakamiso sonqwanqwado

Proceedings Iinkqubo

Witness Ingqina

Consent Forms Lifom ZeMvume

Questionnaire Uxwebhu lwemibuzo

Informed consent form Ifomu yemvume eyazisiweyo

Marital status Isimo somtshato

Single Akutshatanga

Individual Umntu omnye/Isiqu/Ubuqu

Relationship Ngokozalwano

Partner Iqabane

Married Utshatile

Separated Wahlukene

Divorced Uqhawule umtshato/udivosile

Widowed Umhlolo (kazi)/Uswelekelwe liqabane

Widow Umhlolokazi

Widower Umhlolo

Family Usapho

Mother Umama

Father Utata

Husband Umyeni

Wife Inkosikazi

Child support/maintenance Inkxaso yabantwana/isondlo

Your rights Amalungelo akho

This is compulsory Oku kusisinyanzeliso.

Waiver Ukunyenyiswa

Letter Ileta

Company name Igama lenkampani

Donation Amalizo/Inkxaso/Umnikelo

License Number INombolo yeLayisenisi

Terms and Conditions apply-Kukho imimiselo nemiqathango

Contract expiry date Umhla wokuphela kwekontraka Umhla wokuphela kwesivumelwano


Service Costs Iindleko zeeNkonzo

Signature Utyikityo

Sole proprietors Abanini abazimeleyo

Parliament Yepalamende

The House met at INdlu idibene ngentsimbi ye

Motion Iziphakamiso

Notice of motion as moved by member

Isaziso sesiphakamiso njengoko sinikezelwe lilungu

Motion of condolence Isiphakamiso sovelwano

Motion of congratulations Isiphakamiso sokuhlalelisa

Agreed to Kuvunyelwene ngaso

Objection Ndingaphesheya

Interjections Uwele-wele

Time expired Laphela ixesha

Order! Order! Inzwi! Inzwi!

Hear, hear. Injalo, injalo.

You may proceed Ungaqhuba

Inaudible Akavakali

New questions Imibuzo emitsha

vote ivoti

casting vote ivoti yokuqhawula ulingano

Debate concluded Igqityiwe ingxoxo

The House adjourned at (HH) Indlu ichithakee ngo (HH)

Thats pretty much what you need to know to navigate somewhat through a South-African courtroom.

Look this fellow up if you haven`t heard of him, Ngqika, what a character. Perhaps we in the future will studies on some of the personalities from the Eastern Cape.

Uxolo lube nani


Comments


bottom of page